Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

OPŁATY wraz numerami kont - stan na 1 sierpnia 2016. 

ZANIM DOKONASZ WPŁATY, UPEWNIJ SIĘ TUTAJ, CZY WYSOKOŚĆ WPŁATY I NUMER KONTA NIE ULEGŁY ZMIANIE!

TYTUŁEM

KWOTA

FORMA

Od złożonego wniosku

Zwolniony z opłaty skarbowej

Od każdego załącznika

Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, kopii

5 zł

Wpłata na konto:

Urząd Miasta Łodzi
Departament Obsługi i Administracji
Wydział Zarządzania

GETIN Bank SA w Katowicach
II Oddział w Łodzi

08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Wpłat można dokonywać przelewem internetowym, na poczcie, w banku, w ajencjach/agencjach
bankowo-finansowych oraz bezpośrednio w kasie
Urzędu Miasta Łodzi (Łódź, ul. Piotrkowska 153, pok. 219, czynne: pn., śr., czw., pt. 8.00-15.00; wt. 9.00-16.00)

Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, prokury

17 zł

Za wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

27 zł

Za udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy

340 zł

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji i pracę

 

440 zł

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 181 ust. 1

wydane na podstawie:
1) pkt 1 i 3
2) pkt 2

85 zł

340 zł

Za udzielenie zezwolenia na pobyt stały

640 zł

Za udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

640 zł

Za przedłużenie wizy Schengen

równowartość 30 EURO

Wydanie lub wymiana karty pobytu

50 zł (opłata ulgowa 25 zł)*

Wpłata na konto:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

NBP O/O Łódź

88101013710097002231000000

Wpłat można dokonywać przelewem internetowym, na poczcie, w banku, w ajencjach/agencjach bankowo-finansowych oraz bezpośrednio w kasie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
(Łódź, ul. Piotrkowska 104, III piętro, pok. 319, czynne: pon., śr., czw., pt.: 8:30-10:30 i 13:00-15:00; wt.: 9:00-10:30 i 13:00-15:00)

Wydanie nowej w miejsce utraconej lub zniszczonej z winy cudzoziemca

100 zł – pierwsza utrata (lub zniszczenie)

150 zł – kolejna utrata (lub zniszczenie)

Wydanie lub wymiana zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej

Zwolniony z opłaty

Wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE

Zwolniony z opłaty

Wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

100 zł

Wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca w przypadku utracenia lub zniszczenia z winy cudzoziemca

200 zł – pierwsza utrata (lub zniszczenie)

300 zł – kolejna utrata (lub zniszczenie)

Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

50 zł

Wydanie polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca

50 zł

Wymiana polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca w przypadku utracenia lub zniszczenia z winy cudzoziemca

100 zł – pierwsza utrata (lub zniszczenie)

150 zł – kolejna utrata (lub zniszczenie)

 

Wydanie dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”

50

 

Wymiana dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” w przypadku utracenia lub zniszczenia z winy cudzoziemca

100 zł – pierwsza utrata (lub zniszczenie)

150 zł – kolejna utrata (lub zniszczenie)

 


* Ulga w opłacie za wydanie lub wymianę karty pobytu przysługuje cudzoziemcom:

  • którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
  • których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu lub dokumentu nie ukończyli 16 lat.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.