Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

FEES and account numbers - September 2015. 

BEFORE YOU PAY MONEY TO ACCOUNT, USE THIS WEBSITE TO MAKE SHURE THAN NO CHANGES HAVE BEEN MADE!

 

 

TRANSFER TITLE

CHARGE

FORM

 Od złozonego wniosku (from submitted application)

Free of stamp duty

 Od każdego załącznika (from each attachment)

Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, kopii (authentication of copy, certicied copy, duplicate)

5 PLN

On the bank account:

Urząd Miasta Łodzi
Departament Obsługi i Administracji
Wydział Zarządzania

GETIN Bank SA w Katowicach
II Oddział w Łodzi

08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Payments can be done via Internet transfer, or via Post Office, Bank, Agency or directly at the cash desk of the Municipal Office of Lodz (Łódź, 153 Piotrkowska St, Apt. 219, office hours: mon., wed., thu., fri. 8.00-15.00; tue. 9.00-16.00)

Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, prokury (letter of attorney, mandate)

17 PLN

Za wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń (registration of the invitation in the evidence)

27 PLN

Za udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy (temporary stay permit)

340 PLN

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (temporary stay and work permit)

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji i pracę (temporary stay permit due to occupation and professional qualifications)

 

440 PLN

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 181 ust. 1 (temporary stay permit on the basis of article no. 181)

Issued on the basis of:
1) points no. 1 and 3
2) point no. 2

85 PLN

340 PLN

Za udzielenie zezwolenia na pobyt stały (Permanent stay permit)

640 PLN

Za udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (long term EU resident permit)

640 PLN

Za przedłużenie wizy Schengen (Schengen vis extension)

equivalence of 30 EURO

Wydanie lub wymiana karty pobytu (Issuing or exchange of the residence card)

50 PLN (reduced price 25 PLN)*

On the bank account:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

NBP O/O Łódź

88101013710097002231000000

Payments can be done via Internet transfer, or via Post Office, Bank, Agency or directly at the cash desk of the Municipal Office of Lodz 
(Łódź, 104 Piotrkowska St, 3rd floor, Apt. 319, office hours: mon., wed., thu., fri.: 8:30-10:30 and 13:00-15:00; wed.: 9:00-10:30 and13:00-15:00)

Wydanie nowej w miejsce utraconej lub zniszczonej z winy cudzoziemca (Issue of the damaged or lost residence card, due to foreigner's fault)

100 PLN – first loss (or damage)

150 PLN – another loss (or damage)

Wydanie lub wymiana zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej (Issuing or exchange of certification concerning registration of the stay of EU citizen)

Free of charge

Wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE (Issuing of a certificate of the permanent stay of EU citizen)

Free of charge

Wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca (Issuing of Polish travel document for a foreigner)

100 PLN

Wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca w przypadku utracenia lub zniszczenia z winy cudzoziemca (Exchange of Polish travel document in case of loss or damage due to foreigner's fault)

200 PLN – first loss (or damage)

300 zł – another loss (or damage)

Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca (Issucing of a temporary Polish travel document for a foreigner)

50 PLN

Wydanie polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca (Issuing of a Polish Id for a foreigner)

50 PLN

Wymiana polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca w przypadku utracenia lub zniszczenia z winy cudzoziemca (exchange of a Polish ID in case of a loss or damage due to foreigner's fault)

100 PLN – first loss (or damage)

150 PLN – another loss (or damage)

 

Wydanie dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” (issuing of a "Tolerated Stay" document)

50 PLN

 

Wymiana dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” w przypadku utracenia lub zniszczenia z winy cudzoziemca (exchange of a "Tolerated Stay" document in case of a loss or damege due to foreigner's fault) 

100 PLN – first loss (or damage)

150 PLN – another loss (or damage)

 


* foreigners entitled to a reduced price for issuing of the residence card:

  • foreigners with hard living conditions;
  • high school pupils and university students on the territory of the Republic of Poland;
  • youngsters, whoe were belove 16 years of age on the day of submitting an application for issuing or exchange of the residence card

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.